Referencie

Cesta I/13 Veľký Meder – Medveďov

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy: Cesta I/13 Veľký Meder – Medveďov

  • Rok realizacie:2023 - 2024

Účelom stavby je zmodernizovať existujúcu cestu I/13 v úseku Veľký Meder – Medveďov za účelom zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a zníženia nehodovosti na dôležitom cestnom ťahu medzinárodného významu.

Dĺžka hlavného úseku Veľký Meder – Čiližská Radvaň je cca 6,00 km, úsek obsahuje štyri križovatky a rekonštrukciu dvoch mostov. Rekoštrukcia úseku spočíva v kompletnej výmene skladby vozovky, kedy betónová vozovka je nahradená asfaltovou s tým, že betónová vozovka je na mieste predrvená a zabudovaná do HMG vrstvy pod asfaltové vrstvy. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia križovatky Medveďov a ďalšie dva mostné objekty, ktoré po demolácii existujúcich mostov sa budujú nanovo už od zakladania.

Spoločnosť TERRAcontrol zabezpečuje geodetické práce od začiatku až po odovzdanie stavby do užívania. Geodetické práce na tejto stavbe pozostávajú najmä z vytyčovacích prác, kontrolných meraní a fakturačných meraní. V samotnom začiatku výstavby spoločnosť TERRAcontrol vybudovala vytyčovaciu sieť (VS) pozdĺž celej stavby, súčasťou VS boli aj lokálne vytyčovacie siete v miestach novo budovaných mostných objektov.