Služby

Geodet a kartograf zhotoviteľa

Geodet a kartograf zhotoviteľa

Komplexné geodetické zabezpečenie výstavby, vytyčovacie práce, kontrolné merania..

Geodet a kartograf projektanta

Geodet a kartograf projektanta

Príprava vytyčovacích výkresov,predrealizačné zamerania záujmových lokalít..

Geodet a kartograf investora

Geodet a kartograf investora

Príprava územia, majetkoprávne vysporiadanie, tvorba vytyčovacej siete stavby...

Geodet a kartograf stavebno-technického dozoru

Geodet a kartograf stavebno-technického dozoru

Organizácia a vedenie porád geodetov stavby, kontrolná geodetická činnosť na stavbe...

Špeciálne geodetické činnosti

Špeciálne geodetické činnosti

Presné geodetické merania podľa požiadavok objednávateľa, meranie žeriavových dráh a priemyselných objektov...

Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností

Geometrické plány, vytyčovanie pozemkov, poradenstvo...