Referencie

Diaľnica D1 Prešov-západ, Prešov-juh

Diaľnica D1 Prešov-západ, Prešov-juh

  • Rok realizacie:2017 - 2021

Diaľnica D1 v úseku Prešov západ – Prešov juh bude po dokončení súčasťou „západného“ obchvatu mesta Prešov a spolu s rýchlostnou cestou R4 Kapušany – Prešov bude tvoriť základný dopravný koridor mimo zastavané územie mesta Prešov. Celková dĺžka úseku je 7870 m s toho tunel Prešov má dĺžku 2244 m. Zhotoviteľom stavby je združenie firiem Eurovia, a.s., Doprastav, a.s. a Metrostav,a.s..

Spoločnosť TERRAcontrol s.r.o. zastáva pozíciu hlavného geodeta zhotoviteľa (HGZ) ako aj výkon geodetických a kartografických prác vo výstavbe časti úseku diaľnice. Činnosť hlavného geodeta stavby D1 Prešov, západ – Prešov, juh začala na jar v roku 2017. Spočívala hlavne v rekognoskácií terénu, zameraní jestvujúceho stavu terénu, dobudovaní základnej vytyčovacej siete odlesnených častiach územia a tvorbe komplexnej situácie stavu inžinierskych sietí.  Základná a lokálna vytyčovacia sieť je každoročne revidovaná. HGZ zabezpečuje aj tvorbu dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby - geodetická časť, porealizačných geometrických plánov stavby ako aj základnej mapy diaľnice.