Referencie

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia

  • Rok realizacie:2011 - 2016

Úsek diaľnice Fričovce – Svinia je súčasťou základného komunikačného systému SR a patrí do európskeho dopravného koridoru V, vetva A. Dĺžka úseku je 11,2 km, spadá do kategórie D 26,5/100. Pred zahájením stavebných prác sa zameral pôvodný terén a vyhotovila sa účelová mapa pre spracovanie projektovej dokumentácie, prekontrolovala sa vytyčovacia sieť. Samotná stavba pozostávala z 84 stavebných objektov. Okrem hlavného cestného objektu, išlo o 15 mostov, 12 zárubných múrov, 3 protihlukové steny, 8 prístupových ciest a 19 preložiek inžinierskych sietí. Geodetické práce spočívali v zameraní a spätnom vytyčovaní existujúcich IS, vytyčovaní násypov, zárezov, vozovky a vyššieuvedených objektov. Ďalej boli vyhotovované podklady pre fakturácie, realizovali sa porealizačné merania objektov a vyhotovovali sa všetky potrebné dokumentácie – DSRS, základná mapa diaľnice atď. Súčasťou prác boli aj sledovania sadaní mostných objektov a zárubných múrov.