Referencie

Diaľnica D1, úsek Bratislava-Triblavina, Most D1/D4

Diaľnica D1, úsek Bratislava-Triblavina, Most D1/D4

  • Rok realizacie:2020 - 2021

Účelom stavby je vybudovanie mostného objektu na existujúcej diaľnici D1 tak, aby bolo umožnené spojenie úsekov diaľnice D4 Jarovce – Ivanka sever a D4 Ivanka sever – Rača. Stavba sa uskutočňuje spôsobom, aby most vyhovoval existujúcemu stavu diaľnice D1 bez dopadu na jej niveletu a zároveň vyhovoval požiadavkám rekonštrukcie diaľnice D1 s plánovaným rozšírením a s ním súvisiacim nadvýšením nivelety v mieste mosta, s ohľadom na čo najkratšie obmedzenie cestnej premávky, na jej bezpečnosť a plynulosť v súlade s platnými právnymi predpismi [1].

Stavbu Most D1/D4 môžeme rozdeliť na dve samostatné etapy. Etapa výroby mostného objektu a etapa zásunu mostného objektu. Výroba prebiehala v druhej polovici roka 2020 súčasne na obidvoch stranách diaľnice D1. Bolo potrebné vybudovať kvalitnú a konzistentnú vytyčovaciu sieť a to bez možnosti priamej viditeľnosti medzi výrobňami oboch častí mosta, ktoré oddeľoval násyp diaľnice D1. Zdvih mostu sa realizoval pomocou hydraulických lisov, posun do projektovanej polohy v diaľnici D1 potom s využitím oceľových kĺznych dráh (technológia APS) umiestnených po stranách mosta. Dĺžka presunu ľavej časti mosta bola 36 metrov, pravej časti potom 26 m. Proces presunu každej z častí trval 6 dní, kedy bola presmerovaná doprava, odkopané teleso diaľnice, zrealizovaná výmena podložia v mieste uloženia mostného objektu, uložené kĺzne dráhy, presunutý most, zrealizované kanalizácie DN1200 a celkový obsyp mosta, osadené prefabrikované krídla mosta a prechodové dosky, spätne vyhotovené konštrukcie vozovky diaľnice a znovu obnovená premávka. Ťažisko geodetických prác spočívalo v príprave kĺznych dráh a v sledovaní a korigovaní pohybu mostného objektu pri zásune. Trajektóriu, po ktorej sa most posúval definovali kĺzne dráhy, preto pri ich vytyčovaní bola nevyhnutná mimoriadna dôkladnosť. Počas zásunu sa sledovala aktuálna poloha mosta a vyhodnocovala oproti projektovanej trajektórii. Dôležité bolo monitorovanie pozdĺžnej polohy mosta, aby sa predišlo jeho nadmernému skríženiu počas presunu.