Referencie

Diaľnica D3, úsek Hodějovice – Třebonín (ČR)

Diaľnica D3, úsek Hodějovice – Třebonín (ČR)

  • Rok realizacie:2019 - 2023

Na stavbe D3 0310/II Hodějovice – Třebonín firma TERRAcontrol, s.r.o. zabezpečuje všetky geodetické práce podľa požiadaviek zhotoviteľa Sdružení firem Salini Impregilo S.p.A. a Doprastav, a. s.. Stavba zahrňuje predovšetkým hlavný úsek štvorprúdovej, smerove rozdelenej diaľnice D3 o dĺžke 12,536 km, rozdelenej na 139 objektov. Tri diaľničné mimoúrovňové križovatky, 21 diaľničných a cestných mostov, niekoľkých preložiek ciest I., II. a III. triedy a preložku železničných tratí (České Velenice – Plzeň) s dvomi železničnými mostami. Plocha vozoviek na hlavnej trase a mostoch je viac ako 352 000 m². Geodetické práce pozostávajú z vytyčovacích prác, kontrolných meraní, fakturačných meraní a tvorby dokumentácie skutočného realizovania stavebných objektov.

Práce na výstavbe diaľnice boli zahájené v roku 2020. Do užívania boli odovzdané 3 mosty vedúce ponad diaľnicu, 2 železničné mosty a do predčasného užívania 2 mimoúrovňové križovatky MÚK Roudné a MÚK Krasejovka.

V roku 2023 nás čakajú práce spojené s pokládkou asfaltových vrstiev, kanalizácie, protihlukových stien a dokončovacie práce spojené s výstavbou. Na mostných objektoch stále prebiehajú práce, prevažne na mostoch SO203, SO208 a SO209, hlavne práce na rímsach a úpravách pod mostom.