Referencie

ICE Aréna Zvolen
  • Rok realizacie:2018 - 2019

Stavba tréningovej hokejovej haly ICE Aréna pozostáva zo siedmych hlavných objektov. Okrem vlastnej haly išlo o parkovisko a spevnené plochy, prípojky NN a vodovodu, dažďová a splašková kanalizácia a areálové osvetlenie. Naša firma zabezpečovala komplexné geodetické práce pre jednotlivé objekty a to vo všetkých fázach – v príprave, výstavbe aj pri odovzdaní diela. Samotná hala pozostáva z dvoch konštrukčných systémov – z oceľovej konštrukcie haly a z obostavanej jednopodlažnej časti so zázemím. Geodetické práce obsahovali predrealizačné zameranie terénu, tvorbu vytyčovacej siete, vytyčovanie stavebných objektov a podrobné vytyčovanie. Ďalej išlo o kontrolu geometrických parametrov objektov, výpočty kubatúr a plôch, porealizačné zameranie objektov a tvorba dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.