Referencie

Modernizácia trate ŽSR Žilina – Krásno nad Kysucou

Modernizácia trate ŽSR Žilina – Krásno nad Kysucou

  • Rok realizacie:2008 - 2011

Modernizovaný úsek trate bol rozdelený na štri ucelené časti: UČS-1 Žilina – Kysucké Nové Mesto, UČS-2 Žst. Kysucké Nové Mesto, UČS-3 Kysucké Nové Mesto – Krásno nad Kysucou, UČS-4 Žst. Krásno nad Kysucou. Spoločnosť TERRAcontrol zabezpečovala dodávateľské geodetické práce pre Doprastav, a.s. v rámci UČS-4 a UČS-1. Práce pozostávali z vytýčenia existujúcich inžinierkych sietí, zamerania existujúceho stavu záberu stavby, ďalej vytyčovanie objektov železničného spodku, oporných múrov, protihlukových stien, priecestí, mostných objektov, chodníkov, nástupišť, úpravy vodných tokov, odvodňovacích objektov a pod. Pri práach na príprave železničného spodku bolo dôležité dodržať jeho geometrické parametre, aby sa predišlo problémom pri realizácii zvršku. Na záver stavby prebiehalo vyhotovenie porealizačnej dokumentácie.