Referencie

Modernizácia železničného úseku Púchov – Považská Teplá

Modernizácia železničného úseku Púchov – Považská Teplá

  • Rok realizacie:2016 - 2022

Spoločnosť TERRAcontrol, s.r.o. sa podieľa na modernizácii železničného úseku Púchov – Považská Teplá, ktorej výstavbou sa dosiahne skvalitnenie dopravnej infraštruktúry SR homogenizáciou ťahu Bratislava – Žilina. Návrh modernizácie železničnej trate v úseku Púchov – Považská Teplá zohľadnil požiadavky na dosiahnutie požadovaných rýchlostných parametrov, t. j. rýchlosti 160 km/h. Z tohto dôvodu si trasovanie vyžiadalo takmer úplnú preložku existujúcej trate v úseku Púchov – Považská Bystrica, pričom navrhovaná trasa modernizácie železničnej trate si vyžiadala vybudovanie dvoch tunelov (Diel a Milochov) a prekonanie vodnej nádrže Nimnica mostným objektom.

Ťažiskovou úlohou spoločnosti TERRAcontrol je komunikácia s partnermi, predovšetkým s geodetom objednávateľa, geodetom zhotoviteľa a následné zabezpečenie plnenia požiadaviek v spolupráci s objednávateľom geodetických prác. Podľa aktuálnych potrieb si zástupca zhotoviteľa objednáva geodetické výkony. Jedná sa o vytyčovanie, zameranie, kontrolné meranie alebo sledovanie pohybov a deformácií. Nevyhnutnou činnosťou je príprava podkladov na fakturáciu vykonaných stavebných prác v danom kalendárnom mesiaci. Po ukončení stavebných prác si zhotoviteľ objednáva vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby – geodetická časť, pre jednotlivé stavebné objekty samostatne. Táto dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie, ktorá je potrebná ku odovzdaniu a kolaudácii stavebného objektu.

D3 0310/II Hodějovice – Třebonín