Referencie

MVE Šalková

MVE Šalková

  • Rok realizacie:2013 - 2014

Malá vodná elektráreň v obci Šalková sa nachádza na Hrone pri meste Banská Bystrica. Realizovali sme geodetické práce pri príprave, realizácii aj odovzdaní stavebného diela. Prípravné práce pozostávali z predrealizačných meraní pre projektanta, tvorby vytyčovacej siete, meraní koryta rieky, profilov atď. Čo sa týka realizácie stavby, tak tá pozostáva z viacerých stavebných objektov, v rámci ktorých sme zabezpečovali geodetické práce na zabezpečenie ich výstavby. Medzi hlavné objekty patria: pilotové stavebné jamy pre elektráreň, vtokový a výtokový objekt, tlakový privádzač, rybovod, vaková hať, vlastné teleso elektrárne s technológiou, úpravy brehov nad a pod stupňom, nábrežný múr, úpravy hrádze a ďalšie terénne úpravy. Obsahom prác boli najmä vytyčovacie, kontrolné merania, tvorba podkladov pre fakturácie a v záverečnej fáze príprava dokumentácie pre odovzdanie diela.