Referencie

Rýchlostná cesta R2, úsek Kriváň – Mýtna
  • Rok realizacie:2021

Navrhovaný úsek rýchlostnej komunikácie R2 bude predstavovať významné predĺženie súvislej siete rýchlostných komunikácií v novom smere na východ od Zvolena v polohe južného rýchlostného cestného ťahu na východné Slovensko. Úsek rýchlostnej cesty má celkovú dĺžku 9,296 55 km a je navrhnutý v kategórii R 24,5/100. Rýchlostná cesta R2 začína v staničení km -0,310 v mimoúrovňovej križovatke Kriváň, kde sa napája na predchádzajúci úsek R2 Pstruša - Kriváň. Koniec úseku v km 8,986 55 je situovaný pred obcou Mýtna, kde sa napája na budovaný úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa – Tomášovce.

Po stavebnej a hlavne po geodetickej stránke bude veľmi zložitá realizácia dvoch mostných estakád stavby R2 Kriváň – Mýtna a to: SO 209-01 a SO 209-02. Obidve mostné estakády , ktorých výstavba by mala trvať 36 mesiacov v rokoch 2021-2023, nadväzujú na seba a vo finálnom štádiu ich celková dĺžka bude 4362m, čo bude pravdepodobne najdlhší premostený úsek v SR. Zložitosť geodetických prác zapríčiňuje nielen samotná dĺžka estakád, ale hlavne členitý terén, blízkosť cesty I.triedy, ako aj absencia bodov základnej vytyčovacej siete stavby (ZVS). V súčastnosti realizujeme dobudovanie bodov ZVS , následne po dobudovaní ZVS sa vyhotoví lokálna vytyčovacia sieť stavby (LVS), ktorá je potrebná k realizácii všetkých geodetických prác na estakádach. Pôjde najmä o vytyčovanie, kontrolné meranie, meranie k mesačným fakturáciám, merania pre dlhodobé sledovanie mostov počas výstavby, a pre objednávateľa stavby aj pre dlhodobé sledovanie mostov po výstavbe.