Referencie

Rýchlostná cesta R2, úsek Kriváň – Mýtna

Rýchlostná cesta R2, úsek Kriváň – Mýtna

  • Rok realizacie:2020 - 2025

V roku 2024 pokračuje výstavba úseku R2 Kriváň – Mýtna. Stavebné objekty sú v rôznom stupni vyhotovenia. 44 stavebných objektov je hotových, odovzdaných . Prebiehajú zemné práce (násypy, zárezy) na zemnom telese hlavnej trasy 100-00 , realizujú sa nadzárezové priekopy.

 V rámci výstavby R2 Kriváň – Mýtna sa celkovo sa buduje 10 mostných objektov.  prebiehajú práce na zakladaní (207-00), spodnej stavbe  (203-00, 204-00, 209-01, 209-02, 210-00), vrchnej stavbe (206-00, 208-00, 209-01, 209-02, 210-00, 225-00). Mostný objekt 201-00 je už vybudovaný. Technológia budovania mostných objektov : výsuvná skruž, letmá betonáž, výsuv mosta. Taktiež prebieha výstavba oporných múrov (230-00, 233-00, 242-00). Preložky inžinierskych sietí sú z väčšej časti zrealizované, ostáva vybudovať trvalý stav preložiek VN.

Geodetické práce aktuálne pozostávajú z nasledovných činností: vytyčovacie práce, meranie k mesačnej fakturácii + spracovanie merania, kontrolné merania, porealizačné meranie stavebných objektov, sledovanie mostných objektov počas výstavby, meranie pre geotechnický monitoring, vyhotovenie dokumentácie skutočného realizovania stavby, vyhotovenie porealizačných geometrických plánov, plánov na vyznačenie vecného bremena.