Referencie

Rýchlostná cesta R2, úsek Kriváň – Mýtna

Rýchlostná cesta R2, úsek Kriváň – Mýtna

  • Rok realizacie:2020 - 2025

V roku 2023 pokračuje výstavba úseku R2 Kriváň – Mýtna. Stavebné objekty sú v rôznom stupni vyhotovenia. Prebiehajú zemné práce (násypy, zárezy) na zemnom telese hlavnej trasy 101-00, v niektorých úsekoch prebiehajú trhacie práce na odtránení skalného masívu kolidujúceho s mostnými ibjektami 209 a 210.

Celkovo sa buduje 5 mostných objektov, prebiehajú práce na zakladaní (208-00), pilieroch (209, 210, 225), mostný objekt 201-00 je už vybudovaný. Taktiež prebieha výstavba oporných múrov (230, 233, 242). Preložky inžinierskych sietí sú z väčšej časti zrelizované.

Geodetické práce aktuálne pozostávajú z nasledovných činností: vytyčovacie práce, veranie k mesačnej fakturácii + spracovanie merania, kontrolné merania, porealizačné meranie stavebých objektov, sledovanie mostných objektov počas výstavby, vyhotovenie dokumentácie skutočného realizovania stavby, vyhotovenie porealizačných geometrických plánov, plánov na vyznačenie vecného bremena.