O spoločnosti

Politika kvality spoločnosti TERRAcontrol s.r.o.

Poslaním spoločnosti je poskytovat širokému okruhu zákazníkov profesionálne a kvalitné služby v oblasti geodézie a kartografie. Vedenie spoločnosti si uvedomuje a uznáva svoju zodpovednost za plnenie požiadaviek systému manažérstva kvality a zaväzuje sa dodržiavat tieto
základné princípy:

  • Poskytovať zákazníkom vysoko profesionálne, odborné a spolahlivé služby,
  • Zabezpečit dostatočné zdroje pre plnenie prijatých cielov a další rozvoj systému manažérstva kvality,
  • Podporovať otvorenú komunikáciu so zainteresovanými stranami,
  • Uplatnovať pri výbere dodávatelov princípy dlhodobej partnerskej spolupráce,
  • Rozvíjať profesionálny rast zamestnancov ich sústavným vzdelávaním, trvale zvyšovat kvalifikáciu zamestnancov,
  • Motivovať zamestnancov k lepším výkonom a ku kvalitnej práci diferencovaným odmenovaním za dosiahnuté výsledky,
  • Plniť aplikovatelné záväzné požiadavky a trvalo zlepšovat efektívnost systému manažérstva kvality,
  • Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • Venovať sústavnú pozornost preventívnej ochrane životného prostredia prostredníctvom zlepšovania environmentálneho povedomia zamestnancov.