Služby

Geodet a kartograf projektanta

Požiadavky projektantov a architektov sú výzvou pre tím TERRAcontrol. Cieľom je poskytnúť kvalitné, aktuálne a homogénne podklady v požadovanom čase, ktoré významnou mierou pomôžu pri projektovaní a plánovaní.

  • príprava vytyčovacích výkresov
  • predrealizačné zamerania záujmových lokalít (polohopis, výškopis, zákres inžinierskych sietí)
  • špeciálne zamerania pre technické štúdie
  • podklady pre projekt skutočného vyhotovenia